فعالیت در انجمن ها و تشکل ها

-عضو انجمن بتن ایران

-عضو انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

-عضو انجمن مهندسین عمران ایران

-عضو انجمن مهندسین زلزله ایران

-عضو انجمن مدیران ایران

-عضو انجمن صادرات خدمات مهندسی