ارتباط با ما

آدرس کارخانه: ایران،شیراز،شهرک بزرگ صنعتی،میدان کوشش،خیابان کوشش شمالی،انتهای خیابان نوین ۷۱۱ ،تلفن تماس ۰۰۹۸۷۱۹۱۰۱۱۲۳۰  

آدرس دفتر ایران: شیراز،معالی آباد،خیابان خلبانان،کوچه ۴،پلاک۴،تلفن تماس ۰۰۹۸۷۱۳۶۲۵۵۵۵۵ ۰۰۹۸۷۱۳۶۲۵۵۵۵۶

آدرس دفترعمان:  مسقط،بوشر،خیابان المها،المها۲۵۷،شماره ۱۰۱، تلفن: ۰۰۹۶۸۹۴۲۷۹۱۳۰

فاکس: ۰۰۹۸۷۱۹۱۰۱۱۲۳۰ 

پست الکترونیکی: mreza.vahedipour@gmail.com 

واتساپ: ۰۰۹۸۹۱۷۳۱۵۵۰۴۱ / ۰۰۹۶۸۹۱۱۷۱۱۶۰