تحصیلات

دکتری مدیریت اجرایی-مدیریت کسب و کار

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کارشناسی مهندسی راه و ساختمان (عمران)